Institute of Ageing - Decision-making capacity Institute of Ageing
賽馬會安寧頌

賽馬會安寧頌安寧服務培訓及教育計劃


   


年長病人晚期護理服務醫學倫理個案集

 


  

 

決策能力

 • 個案:吳女士

  選中醫不選西醫

  ...
 • 個案:謝先生

  病人無法表達意願或自行作出決定

  ...
 • 個案:郭女士

  家人要求向病人隱瞞病情

  ...