Institute of Ageing - 認知障礙症 Institute of Ageing
賽馬會安寧頌

賽馬會安寧頌安寧服務培訓及教育計劃


   


年長病人晚期護理服務醫學倫理個案集

 


  

 

認知障礙症

 • 個案:楊老太

  人手小心餵食的難題

  ...
 • 個案:謝先生

  病人無法表達意願或自行作出決定

  ...
 • 個案:陳先生

  ...