Institute of Ageing - Nutrition and hydration Institute of Ageing
賽馬會安寧頌

賽馬會安寧頌安寧服務培訓及教育計劃


   


年長病人晚期護理服務醫學倫理個案集

 


  

 

提供營養與水分

 • 個案:楊老太

  人手小心餵食的難題

  ...
 • 個案:葉先生

  生命將盡時不給予抗生素治療

  ...
 • 個案:謝先生

  病人無法表達意願或自行作出決定

  ...
 • 個案:陳先生

  ...